Förvaringssystemet består av fler aspekter än bara enkla tunga HHL hyllor. Det omfattar snarare all teknisk utrustning och alla anläggningar i ett företag. Även de som inte enbart tjänar lagringsflödet, utan även de delar som ansvarar för att säkerställa lagringskapaciteten. Därför anses lagersystemet vara den viktigaste komponenten i intralogistiken. Det omfattar identifiering, inspektion och lagring av varor från mottagandet till avsändandet. Systemkomponenterna är också en viktig faktor och omfattar styrsystemet, personalen, lagerhanteringen och transportfordonen.

För att säkerställa kortast möjliga gång- och transportavstånd samt snabb tillgång till de varor som lagras i de tunga hyllorna måste ett välplanerat och genomtänkt lagringssystem inrättas. Om ett lämpligt lagersystem finns på plats ökar också omsättningen och flexibiliteten i lagret, vilket i sin tur möjliggör ett högre utnyttjande.

Eftersom det numera finns många olika krav som de olika lagren måste uppfylla finns det också olika lagringsmetoder. En grundläggande distinktion görs mellan statiska och dynamiska lagringssystem.

TUNGA HYLLOR FÖR LAGER FÖR SMÅDELAR UPP TILL LAGER FÖR BRICKOR

Huvudsyftet med alla lagringssystem är att lagra varor, föremål, produkter och varor. Varorna kan lagras på golvet eller i tunga hyllor. Beroende på varornas typ, beskaffenhet, vikt och mått kan man välja mellan olika typer av hyllor. Ett lager med smådelar består till exempel huvudsakligen av lådor och behållare som placeras eller hängs på hyllor som är avsedda för detta ändamål.

För lagring av större varor är pallställ ofta det rätta valet. Den lämpar sig bland annat för förvaring av pallar, trådlådor och förvaringshjälpmedel. Pallarna transporteras in i hyllorna av myror eller gaffeltruckar och placeras på traverser.

En annan variant är bricklagret. Den kan laddas med en mängd olika behållare och förpackningar och erbjuder därmed en hög grad av flexibilitet.

Den typiska tunga hyllan eller hyllstället finns i plugg- och skruvversioner och ger plats för medelstora varor. Typiska lagringsvaror är kartonger, burkar, lådor och andra behållare.

Andra typer av hyllor som används för särskilda lagringsuppgifter är paternosters, däckställ, bredspänniga ställningar och kragar.

UPPGIFTER I ETT LAGRINGSSYSTEM

Ett lagersystem används när det är viktigt att snabbt balansera fluktuationer mellan efterfrågan och utbud och att alltid ha en överblick över de varor som finns i lager. Eftersom det kan finnas olika krav beroende på bransch och företag finns det olika lagringssystem.

Lager – säkerställer att varor finns tillgängliga även vid ökad efterfrågan.

Produktionslager – detta är också ett lager. Den säkerställer dock försörjningen och bortskaffandet av maskiner och arbetsplatser i produktionen.

Buffertlagring – denna form av lagring sker mellan de enskilda arbetsstationerna i ett produktionsföretag.

Reservdelslager – som namnet antyder lagras reservdelar här och görs snabbt tillgängliga för mellanhänder och slutkunder.

STATISKT OCH. DYNAMISKT LAGER

En annan punkt i lagringssystemet är valet mellan ett statiskt eller dynamiskt lager. I den förra typen lagras och hämtas varorna manuellt. I det dynamiska lagret är denna process automatisk.

Vid statisk lagring stannar varorna alltså på sin fasta plats och hämtas där av en arbetstagare när de behövs. Enkelheten i lagringen är också en anledning till att statisk lagring används i nästan alla branscher.

Vid dynamisk lagring kan varorna förflytta sig i lagersystemet och lämna sin ursprungliga position på grund av lagring och hämtning. Detta säkerställer att arbetsprocessen förkortas och att utrymmet i lagret kan användas mer effektivt.

Ett väl fungerande lagersystem är oumbärligt för alla moderna företag i alla branscher. Det hjälper att vara ekonomiskt framgångsrik och att alltid ha snabb tillgång till och över de lagrade varorna.